ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ 1/2564

วันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

นางภัทรานันท์ นาคบำรุง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพระแสง มอบหมายให้นางสาณี เพชรสงค์ (ครูกศน.ตำบลบางสวรรค์) นางสาวกวินทิพย์ ดิษฐอาย (ครูศรช.ตำบลบางสวรรค์) และนางสาวภัศราพร ดีพร้อม (ครูกลุ่มเป้าหมายพิเศษ) เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านบางสวรรค์ ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี    เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกศน.และรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

X