การสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2563

ในระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2564 นางภัทรานันท์ นาคบำรุง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพระแสง มอบหมายให้คณะครู กศน.อำเภอพระแสง ดำเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนพระแสงวิทยา โดยกรรมการกำกับห้องสอบและผู้เข้าสอบได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด19 อย่างเคร่งครัด

X